प्रथमोपचार म्हणजे काय?लक्षानानुसार उपचार,प्रथमोपचार पध्दती,प्रथमोपचार पेटी

प्रथमोपचार प्रथमोपचार म्हणजे जखमी व्यक्तीने ताबडतोब घ्यावयाची काळजी. प्रथमोपचार विषयाची कल्पना आधुनिक काळात आता जुनाट झाली आहे. आजच्या

x