आरोग्य विभागातील गट-क व गट-ड पदांची लेखी परीक्षा दिनांक जाहीर Arogybharti2021 Exam Date Declared

आरोग्य विभागातील गट-क व गट-ड पदांची लेखी परीक्षा दिनांक जाहीर

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट क आणि गट ड संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी www. arogybharti2021.in या संकेतस्थळावर अर्ज मागविण्यात आले होते.

आरोग्य विभागातील गट-क व गट-ड पदांची लेखी परीक्षा दिनांक जाहीर Arogybharti2021 Exam Date Declared

गट क पदांचा निकाल Result पाहण्यासाठी  येथे क्लिक करा

यानुसार गट-क आणि गट-ड संवर्गातील लेखी परीक्षा दिनांक 25/9/2021 व 26/ 9/2021 रोजी घेण्यात येणार होती पण आदल्या दिवशीच परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आता ही परीक्षा गट क पदासाठी 24/10/2021 तर गट ड पदासाठी 31/10/2021 रोजी होणार आहे. परीक्षेच्या दिनांकाच्या एक आठवडा अगोदर उमेदवारांना वरील संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेल्या प्रवेश पत्रावर माहिती मिळेल.

गट क सवर्गासाठी परीक्षेचे स्वरूप

1 ज्या पदांसाठी शैक्षणिक अहर्ता किमान पदवीधर आहेत या पदांसाठी मराठी भाषा विषय प्रश्न वगळता प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्न इंग्रजी माध्यमांमध्ये असतील.

2 गट क पदा करता 100 प्रश्न असलेले 200 गुणांची ओ एम आर उत्तर पत्रिका पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येईल.

3 सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका एकूण 100 प्रश्नांचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतील प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण देण्यात येतील.

4 लिपिक वर्गीय पदाकरता मराठी इंग्रजी सामान्‍य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी एकूण शंभर प्रश्न 200 गुण देण्यात येतील.

5 निम वैद्यकीय तांत्रिक संवर्गातील पदाकरता इंग्रजी मराठी सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावरील एकूण 60 प्रश्न करता 120 गुण व पदा सबंधी 40 प्रश्नांस 80 गुण असे एकूण दोनशे गुणांची परीक्षा घेण्यात येईल.

6 गट क संवर्गातील पदांकरिता परीक्षेचा कालावधी हा दोन तासांचा असेल

7 उपसंचालक आरोग्य सेवा परिवहन पुणे यांच्या आस्थापनेवरील पदांकरिता व्यावसायिक चाचणी परीक्षा देखील घेण्यात येईल

गट ड वर्गासाठी परीक्षेचे स्वरूप

1 सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतील प्रश्नपत्रिकेत एकूण 100 प्रश्न असतील प्रत्येक प्रश्न जास्तीत जास्त दोन गुण देण्यात येतील एकूण शंभर गुणांची परीक्षा असेल

See also  आरटीई 2022 प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून कागदपत्रांची यादी जाहीर RTE Admission 2022-23

2 गट ड संवर्गातील परीक्षेचा कालावधी हा दोन तासाचा असेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x